ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကျော်နင်းမှု ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်ကောင်စီ

ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကျော်နင်းမှု ဥပဒေ

(၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁)

ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၄၇ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၉ ရက်

(၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်)

အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် အောက်ပါဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ကျော်နင်းမှုဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ဆိုရာတွင် ဆင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ နွားနောက်၊ မြင်း၊ မြည်း၊ လား၊ ဝက်၊ သိုး၊ ဆိတ်တို့ ပါဝင်သည်၊

(ခ) ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင် ဆိုသည်မှာ ကျွဲ နွား တိရစ္ဆာန်များကို ထိန်းသိမ်းရန် မြို့နယ်ပြည်သူ့ ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် နေရာကိုဆိုသည်၊

(ဂ) သီးခြားကော်မတီ ဆိုသည်မှာ စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် သီးခြားကော်မတီကို ဆိုသည်၊

(ဃ) ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ကျွဲ နွားတိရစ္ဆာန်များကို ပိုင်ဆိုင်သူ သို့မဟုတ် ယင်းက ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှဲအပ်ထားသူကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)

ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးခန့်အပ်ခြင်း

၃။ မြို့နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြားကော်မတီသည်-

(က) လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်များကို သတ်မှတ်ထားရှိနိုင်သည်၊

(ခ) မိမိမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်ထောင်များကို ကွပ်ကဲရမည်၊

(ဂ) ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်များ အစာရေစာ တိုက်ကျွေးစရိတ်နှုန်းထားကို အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ရမည်။

၄။ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးသည် မိမိ၏တာဝန်များအပြင် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။

အခန်း(၃)

ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူး၏တာဝန်များ

၅။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည် သတ်မှတ်ထားသော မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ကို ထားရှိ၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း အစီရင်ခံပြီး လိုအပ်ပါက သီးခြားကော်မတီသို့ အကြောင်းကြားရမည်။

၆။ (က) ဖမ်းဆီးလာသော ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည် မှတ်ပုံတင် စာအုပ်တွင် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ရေးသွင်းရမည်-

(၁) တိရစ္ဆာန်အရေအတွက်၊ အမျိုးအမည်၊ အရောင်၊ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့် အခြေအနေ၊

(၂) ဖမ်းဆီးသည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်၊

(၃) ဖမ်းဆီးသူ၏အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ၊

(၄) ပိုင်ရှင်၏အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ (သိရှိလျှင်)၊

(ခ) ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ရေးသွင်းချက်မိတ္တူကို  ဖမ်းဆီးသူအား ပေးအပ် ရမည်။

၇။ ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသော ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များအား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသည့် ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားအတိုင်း အစာရေစာကို တိုက်ကျွေး ခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ခြင်းပြုရမည်။

၈။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ငွေနှုန်း၊ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များ အစာ ရေစာတိုက်ကျွေးစရိတ်နှုန်းတို့ကို ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင် သို့မဟုတ် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်အနီးတွင် အများပြည်သူမြင်သာသည့်နေရာ၌ ကပ်ထားရမည်။

၉။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည်-

(က) သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြားကော်မတီက သတ်မှတ်သည့် နှုန်းထားအတိုင်း ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသော ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်စီအတွက် ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက်ရမည်၊

(ခ) ဒဏ်ငွေများကို သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြား ကော်မတီသို့ ပေးအပ်ရမည်။

၁၀။ မည်သူမဆို သီးနှံစိုက်ပျိုးထားသော လယ်ယာမြေ၊ သတ်မှတ်ထားသော နေရာ၊ အဆောက်အအုံ၊ ပစ္စည်းတို့ကို ပျက်စီးအောင် ပြုသည့် သို့မဟုတ် ကျော်နင်းဝင်ရောက်နေသည့် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များကို ဖမ်းဆီးနိုင်သည်။

၁၁။ ပိုင်ရှင်ကသော်လည်းကောင်း၊ အခြားတစ်ဦးဦးက သော်လည်းကောင်း ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခုခံလျှင် ဖြစ်စေ၊ ဖမ်းဆီးထားရာမှ အဓမ္မနည်းဖြင့် ပြန်ယူလျှင်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်စု ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကူအညီကို ရယူ နိုင်သည်။

၁၂။ ပုဒ်မ ၁၀ အရ ဖမ်းဆီးထားသည့် ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်များကို နှစ်ဆယ့်လေးနာရီအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်ထောင်သို့ပို့ရမည်။

အခန်း(၄)

ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း

၁၃။ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်သည် လယ်ယာမြေကို လုပ်ကိုင်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပါက ပိုင်ရှင်က ခံဝန်ချုပ်ပြုလုပ်၍ တောင်းခံလျှင် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ထောင်မှူးသည် ယင်းကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။

၁၄။ ပုဒ်မ ၁၃ နှင့် အကျုံးမဝင်သော ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည့် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို ပိုင်ရှင်က တောင်းခံလျှင် ဒဏ်ငွေများ၊ ကျသင့်သော စရိတ်များကို ပေးဆောင်စေပြီးမှ ထိုကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးက ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။

၁၅။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို တစ်ဆယ့်လေးရက်အတွင်း တောင်းခံခြင်း မပြုလျှင် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင် မှူးသည် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်_

(က) ဖမ်းဆီးထားသော ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန် အရေအတွက်၊ အမျိုးအစား၊ အရောင်နှင့် ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၊ ဖမ်း ဆီးသောနေရာ၊ ထိန်းသိမ်းထားသော နေရာများကို ဖော်ပြသည့်ကြော်ငြာစာကို အများပြည်သူမြင်သာ သော နေရာတွင် ကပ်ရမည်၊

(ခ) အခြား သင့်လျော်သော နည်းဖြင့်လည်း အများပြည်သူ သိရှိရန်ပြုလုပ်ရမည်။

၁၆။ ပုဒ်မ ၁၅ အရ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသော ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို တစ်ဆယ့် လေးရက်အတွင်း  လာရောက်တောင်းခံခြင်းမပြုလျှင် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည် အခြေအနေကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြားကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

၁၇။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည် ပုဒ်မ ၁၃ နှင့် အကျုံးမဝင်သော ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို မြို့နယ်ပြည် သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြားကော်မတီက သတ်မှတ်ပေးသော ကြမ်းခင်းစျေး ထက် မလျော့နည်းစေဘဲ လေလံတင်ရောင်းချရမည်။

၁၈။ လေလံတင်ရောင်းချစဉ် ပိုင်ရှင်ကလာရောက်၍ ကျသင့်သည့် ဒဏ်ငွေနှင့် စရိတ်များကို ပေးဆောင် လျှင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသော  ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို ထိုသူအား ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။

၁၉။ ပုဒ်မ ၁၃ နှင့် အကျုံးမဝင်သော ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို လေလံတင်ရောင်းချသည့်အခါ သတ်မှတ်ပေး သော  ကြမ်းခင်းစျေးကို မရရှိပါက မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြား ကော်မတီသည် သင့်လျော်သလို ထိုကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များကို ထုခွဲနိုင်သည်။

၂၀။ ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များအတွက် အစာရေစာ တိုက်ကျွေးစရိတ်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော လေလံတင်စရိတ်တို့ကို လေလံတင်ရောင်းချ၍ ရရှိသည့်ငွေမှ နုတ်ယူ၍ ပိုလျှံငွေကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြားကော်မတီသို့ ပေးအပ် ရမည်။

၂၁။ ဖမ်းဆီးထားခြင်းကို ပိုင်ရှင်က ကန့်ကွက်လိုလျှင် အစာရေစာတိုက်ကျွေးစရိတ်နှင့် ဒဏ်ငွေကို ပေးဆောင်စေပြီးမှ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသော ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို ပိုင်ရှင်အား ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။

၂၂။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ဖမ်းဆီးသူသည် လည်းကောင်း၊ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးသည်လည်းကောင်း ဤဥပဒေအရ လေလံတင် ရောင်းချသော ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ လေလံဆွဲခြင်း မပြုရ။

အခန်း(၅)

တရားမဝင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကို ကန့်ကွက်ခြင်း

၂၃။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၂၁ အရ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကို ဖမ်းဆီးသည့် နေ့မှစ၍ တစ်ဆယ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြားကော်မတီသို့ ကန့်ကွက်ချက်ကို တင်သွင်းနိုင်သည်။

၂၄။ ကန့်ကွက်ချက်ကို နှုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း တင်သွင်းနိုင်သည်။ နှုတ်ဖြင့်ကန့်ကွက်ပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြားကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော အဖွဲ့က ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို ရေးမှတ်ယူရမည်။ ကန့်ကွက်သူကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ကန့်ကွက်ချက်သည် ခိုင်လုံသည်ဟု ယူဆပါက ဖမ်းဆီးသူနှင့် အခြား လိုအပ်သူများကို ဆင့်ခေါ်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။

၂၅။ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းသည် တရားမဝင်ဟု စစ်ဆေးသည့်အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ပါက-

(က) ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကျပ် ငါးရာထက် မပိုသော လျော်ကြေးငွေ ကိုကန့်ကွက်သူအားလည်းကောင်း၊ အစာရေစာ တိုက်ကျွေးစရိတ်ကို တိရစ္ဆာန်ထောင်မှူးအား လည်းကောင်း တရားမဝင် ဖမ်းဆီးသူက ပေးဆောင်စေရမည်၊

(ခ) ပုဒ်မ ၂၁ အရ ပေးသွင်းထားသော ငွေကို ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ထောင်မှူးက ကန့်ကွက်သူအား ပြန်လည် ထုတ်ပေးစေရမည်။

အခန်း(၆)

ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ

၂၆။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ခုခံကြောင်း သို့မဟုတ် အားပေးကူညီကြောင်း သို့မဟုတ် အားထုတ်ကြောင်းပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ထောင်သို့ပို့ရာတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်ထောင်မှ သော်လည်းကောင်း ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များကို လွတ်မြောက်အောင် ပြုလုပ်ကြောင်း သို့မဟုတ် အားပေးကူညီကြောင်း သို့မဟုတ် အားထုတ်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ဖြစ်စေ ထိုသူအားအနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် သုံးလမှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ် ခြောက်လအထိ သို့မဟုတ် အနည်း ဆုံးငွေဒဏ် ကျပ်တစ်ရာမှ အများဆုံး ငွေဒဏ်ကျပ်ငါးရာအထိ သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ကျခံစေရမည်။

၂၇။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များ၏ ပိုင်ရှင်သည် ယင်း၏တိရစ္ဆာန်များကြောင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးထားသော လယ်ယာမြေ၊ သတ်မှတ်ထားသော နေရာ၊ အဆောက်အအုံ၊ ပစ္စည်းတို့ကို ပျက်စီးစေကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် အနည်းဆုံး ငွေဒဏ် ကျပ်တစ်ရာမှ အများဆုံး ငွေဒဏ် ကျပ်ငါးရာအထိ ကျခံစေရမည်။

၂၈။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ထောင်မှူးသည် ပုဒ်မ ၇ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ငွေဒဏ် ကျပ် သုံးရာအထိ ကျခံစေ ရမည်။

၂၉။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ထောင်မှူးသည် ပုဒ်မ ၉ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ငွေဒဏ်ကျပ် ငါးရာအထိ ကျခံစေရမည်။

၃၀။ ပုဒ်မ ၂၂ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် အနည်းဆုံး ငွေဒဏ်ကျပ် တစ်ရာမှ အများဆုံးငွေဒဏ်ကျပ် ငါးရာအထိ ကျခံစေရမည်။

၃၁။ ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်ကို တရားမဝင် ဖမ်းဆီးသူသည် ပုဒ်မ ၂၅ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လျော်ကြေးနှင့် အစာရေစာ တိုက်ကျွေးစရိတ်တို့ကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် တစ်လမှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ်ခြောက်လအထိ ကျခံစေရမည်။

၃၂။ ပုဒ်မ ၂၇ အရ ကောက်ခံရရှိသည့် ငွေဒဏ်များအနက်မှ ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုအတွက် လျော်ကြေးအဖြစ် ဆုံးရှုံးနစ်နာသူအား ပေးစေရန် ငွေဒဏ်တစ်ရပ်လုံးကို ဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ သက်ဆိုင် ရာ တရားရုံးက သင့်လျော်သလို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

အခန်း(၇)

လျော်ကြေးအတွက် တရားမမှု စွဲဆိုခြင်း

၃၃။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန် ကျော်နင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဆုံးရှံးမှုအတွက် တရားမမှု စွဲဆိုခြင်းကို ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိစေရ။

၃၄။ တရားရုံးသည် တရားမမှုတွင် ချမှတ်သည့် လျော်ကြေးမှ ဤဥပဒေအရ ပေးဆောင်ခဲ့သော လျော်ကြေးကို ခုနှိမ်ပေးရမည်။

အခန်း(၈)

အထွေထွေ

၃၅။ မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် သီးခြားကော်မတီသည် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ထောင်မှူးက ပေးအပ်သော ငွေများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းရမည်။

၃၆။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ လိုအပ်သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၃၇။ The Cattle Trespass Act ကို ဤဥပဒေဖြင့်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

(ပုံ) စန်းယု

ဥက္ကဋ္ဌ၊

နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၊

ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်။

ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၄၇ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၉ ရက်။

(၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်)

အမိန့်အရ၊

(ပုံ) ဗိုလ်မှူးကြီး တင်လှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊

နိုင်ငံတော်ကောင်စီရုံး၊

ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *