တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစနစ် ၏ အားသာချက်များ နှင့် အားနည်းချက်များ

တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစနစ်

အားသာချက်မှာ

စပါးစိုကပြွိုးရာတှငြ လိုအပသြည့ြ ဆညရြေ (သို့မဟုတြ) သှငြးရကေိုခွှတော နိုငသြညြ။ ပွိုးခငြးစရိတြ၊ ပွိုးနှုတြ ပွိုးသယကြောကြ စိုကစြရိတြ မကုနကြသွဖှင့ြ လုပအြားခ ကုနကြွ မှုလွော့နညြးခှငြးကှောင့ြ စပါး စိုကပြွိုး ကုနကြစွရိတြ သကသြာစသညြေ။ စိုကပြွိုးရနြ လှယကြူသညြ။ လငွမြှနစြှာ စိုကပြွိုးပှီးစီး နိုငသြညြ။ ယခု အခွိနြ ကဲ့သို့ မှနမြာနိုငငြံ အလယပြိုငြးဒသေ၌ စပါးပွိုးထောငရြနြ မိုးမရှာသည့ြ အခှအနေတှငြေ စိုကခြွိနနြောကမြကွ စဘေဲ စပါး စိုကပြွိုးနိုငြ သည့ြ နညြးစနဈမှာ အခှောကထြှနရြေး (သို့မဟုတြ) အစိုတမနြး တိုကရြိုကြ မွိုးစေ့ခွ စနဈသာ ဖှဈပါသညြ။

အားနည်းချက်

စပါးပငြ နှင့ပြေါငြးမှကပြငြ တို့သညြ တဈပှိုငတြညြး ပေါကရြောကခြှင့ြ ရရှိေ စသဖှင့ြ ပေါငြးမှကပြေါကရြောကမြှု ထူပှောလေ့ ရှိသညြ။ ကှှကြ၊ ငှကြ၊ ခရု၊ ပုရဈ၊ ပုရှကဆြိတြ၊ နီမတုတစြသည့ြ ဖကွကြောငြ အမွိုးမွိုး ဖကွဆြီးမှု အနျတရာယြ နှင့ကြှုံတှေ့ရလေ့ ရှိသညြ။ မိုးခေါငခြှငြး၊ မိုးကှီးခှငြးတို့ကှောင့ြ ပကွစြီးဆုံးရှုံးမှုမွား ရှိနိုငပြါသညြ။

Sin thi ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *