စပါးမျိုးအလိုက် မိုးရာသီစိုက်ချိန်

စပါးမျိုးအလိုက် မိုးရာသီစိုက်ချိန်

မိုးစပါး အတွက် စိုက်ချိန်မှန် (Optimum Time Of Sowing) သည် ဇူလိုင် ၁၅ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈၊၂၀၀၉ ခုနှစ်များတွင် စမ်းသပ်၊ သုတေသနရလဒ်များက ညွှန်ပြပါသည်။ မျိုးအလိုက်ကွာခြားမှုများရှိပါသည်။

သက်လတ်စပါး – မနောသုခ၊ ဆင်းသုခနှင့် ဆင်းသွယ်လတ် မျိုးများသည် ဇွန်(၁၅)နှင့် ဇူလိုင်(၁၅) တို့တွင် အထွက် အမြင့်ဆုံး ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ စိုက်ချိန်နောက်ဆွဲပြီး၊ ဩဂုတ်(၁၅)တွင် အထွက်လျှော့နည်းသွားသည်။

သက်လျင်စပါး – ရေဆင်း လုံးသွယ်နှင့် အမ်အာ ၂၃၀တို့သည် ဇွန်(၁၅)နှင့် ဇူလိုင်(၁၅)တို့ တွင် အထွက်မြင့်မား သည် ။ရွှေမြန်မာ နှင့် ယာ-၉တို့သည် ဇူလိုင်(၁၅)တွင် အထွက်မြင့်မားသည်။ ဆင်းသွယ်ရင်သည် သြဂုတ်(၁၅)တွင် အထွက်ပိုသည်။

ရွှေသွယ်ရင်၊ ဆင်းနွယ်ရင်နှင့် ရတနာတိုးမျိုး များသည်ဇွန်(၁၅)၊ ဇူလိုင်(၁၅)နှင့် ဩဂုတ်(၁၅) စိုက်ချိန်အားလုံး အထွက်ပေးစွမ်းနိုင်မှု ကွာခြားခြင်းမရှိချေ။

စိုက်ချိန်အလိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ရေမြေဒေသအပေါ် မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မျိုး အလိုက်ဒေသ အလိုက် စိုက်ချိန်မှန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

Sin thi ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *