စပါးပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် အဓိက အရေးကြီးသည့် အချက် နှစ်ချက်

စပါးပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် အဓိက အရေးကြီးသည့် အချက် နှစ်ချက်

မျိုးစေ့ကောင်း (Good Seed) ကို အသုံးပြုရေ းနှင့် မျိုးစေ့နှုန်း (Seed Rate in the Nursery) မှန်ကန်ရေးတို့ သည် စပါးပျိုးထောင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အဓိက အရေးကြီးသည့် အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။

စပါးကို မညသြည့ြ စနဈဖှင့ြ ပွိုးထောငြ သညဖြှဈစေ မွိုးစေ့ကောငြး မွိုးသန့မြွိုးစေ့ (Good Seed) ကို အသုံးပှုခှငြးဖှင့ြ မွိုးစေ့နှုနြး ကိုလွော့ခနွိုငသြညြ။ အပငပြေါကကြောငြးမှနြ ညီညာစသညြေ။ သနစြှမြးသော ပွိုးပငမြွားကို ရရှိစသညြေ။ စိုကပြှီးပါကေ ကာကပြငဖြါထေးရမှု သကသြာစသညြေ ။ပေါငြးမှကြေ ပါကရြောကမြှုနညြးေ စသညြ။ စပါးအထှကြ ၅ မှ ၂၀ ရာခိုငနြှုနြး ပိုမို စပေါသညြ။

Golden Rice grain compared to white rice grain in screenhouse of Golden Rice plants.

သွင်းရေသောက် လယ်စပါး (Irrigated Low Land Rice) ပျိုးထောင်ရာတွင် အထွက်ကောင်း စပါးမျိုး (HYVs) ကဲ့သို့ ပုံမှန် စိုက်ပျိုးနေကြစပါးမျိုး (Conventional Varieties) များအတွက် ပျိုးခင်းဧရိယာ တစ်မီတာပတ် လည ်တွင် မျိုးစေ့ ၁၀၀ ဂရမ်နှုန်း (စာပါးစပ်ပြူမျိုးစေ့ လက်နှစ်ခုပ်၊ သုံးခုပ် ခန့်) ပြန့်နှံ့ညီညာစွာ ကြဲရန်ဖြစ်ပါသည်။

မျိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ပြီး ၊စပ်မျိုးစွမ်းအင် Hybrid Vigor ကိုအသုံးချသည့် စပ်မျိုးစပါးမျိုး (Hybrid Varieties) များ အတွက် ပျိုးခင်းဧရိယာ တစ်မီတာ ပတ်လည်တွင်မျိုးစေ့ ၂၂.၅ ဂရမ်နှုန်း (စာပါးစပ်ပြူမျိုးစေ့ လက်ခုပ်တစ်ခုပ် ဝက်ခန့်)ြပန့်နှံ့ညီညာစွာ ကြဲရန်ဖြစ်ပါသည်။

Sin thi ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *