စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ရှိသင့်သည့်ကောက်ကွက် အရေအတွက်

စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ရှိသင့်သည့်ကောက်ကွက် အရေအတွက် (Plant Population in Rice Production)

စပါးစိုက်ပျိုး ရာတွင် ကောက်ကွက် အစိပ်အကျဲမှန်ရန် လိုသည်။ မှန်ပါက စပါးအထွက် နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ပိုနိုင်သည်။ ကောက်ကွက် ကျဲလွန်းက စပါးအထွက်လျော့သည် ။ကောက်ကွက် စိပ်လွန်းက စပါးပင်များ အလင်းရောင် လုံလောက်စွာ မရသဖြင့် အားပျော့ယိုင် လဲမည်။ အစာမချက်လုပ် နိုင်သဖြင့် စပါးစေ့ အဖျင်းများမည် ။ရောဂါပိုးမွှား ဖျက်ဆီးမှု များမည်။ စပါးမျိုး ၊မြေအမျိုးအစား၊ စိုက်ပျိုးရာသီ၊ စိုက်ချိန်၊ပျိုးသက်တို့အပေါ် မူတည်၍ အတန်းအပင် အကွာအဝေး မှန်ရန်လိုပါသည်။

၁၉၉၆ မှစ၍ လက်ရှိစပါးမျိုးများ၊ မျိုးသစ်များ၊ အလားအလာကောင်းသော အထွက်ကောင်း မျိုးများအား စမ်းသပ်၊ သုတေသန ရလဒ်များ ရှိပါသည်။

ရိတ်သိမ်းချိန်၌ တစ်ဧကေ ကာက်ကွက် ၁ ဒသမ ၁ သိန်း (အတန်း ၉ လက်မ နှင့် အပင် အကွာအဝေး ၆ လက်မ) အနည်းဆုံး ကျန်ရှှိပါက စပါးအထွက်ေ လျာ့နည်းခြင်း မရှိချေ။ တစ်ဧကကောက်ကွက် ၁ ဒသမ ၉ သိန်း (အတန်း ၈ လက်မ နှင့် အပင်အကွာအဝေး ၄ လက်မ) ထိ တိုး၍ စိုက်ပျိုးသော်လည်း စပါးအထွက် မတိုးနိုင်ချေ။

တစ်ဧကေ ကာက်ကွက် ၁ ဒသမ ၁ သိန်း မှ တစ်ဧကကောက် ကွက် ၁ ဒသမ ၉ သိန်း အတွင်း ကောက်ကွက် အသီးသီး၏ စပါးအထွက်နှုန်း အပေါ် အကျိုးပြုမှုသည် ကွဲပြားခြား နားခြင်း မရှိပါချေ။

Sin thi ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *