ရေကြီးကွင်းဒေသ၌ စနစ်သစ် စပါးပျိုးထောင်ပြုစု ဂရုစိုက်နည်း

ရကှေီးကှငှးဒသေ၌ စပါးစိုကပှှိုးရာတှငှ အသုံးပှုမည့ှ ပှိုးပငသှညှ ပုံမှနဒှသမှေား၌ စိုကပှှိုးမည့ှ ပှိုးပငထှကှ ပိုမို သနစှှမှး တုတခှိုငပှှီးေ ရနဈမှုပသှည့ှ ဒဏကှိုပို၍ ခံနိုငရှနှ လိုပါသညှ။ သမရိုးကှ ပှိုးခငှးတှငှ မှိုးစေ့နှုနှး မှားမှား ဖှင့ှ ထူထူကှဲခှငှးကှောင့ှ ပှိုးညှငှး ပှိုးလှီဖှဈကာ အပငှ အာဟာရမပှည့ှ မစုံခှို့တဲ့မှုကှောင့ှ ရနှဈမှေုပမှှု ဒဏကှို မခံနိုငကှာ အကှိုး ဆကှ အားဖှင့ှ ကောကပှငှ အသအပှေောကမှှားခှငှး၊ စိုကခှငှး ပကှစှီးခှငှး၊ စပါး အထှကှ ထိခိုကခှှငှး စသညတှို့ နှင့ကှှုံတှေ့ရမှဲဖှဈပါသညှ။ သို့ဖှဈပါ၍ သုတသနပှေု ထားပှီးသော စနဈသဈဖှင့ှ ပှိုးထောငပှှုစု ဂရုစိုကရှနှ လိုအပှ ပါသညှ။

စနဈသဈ စပါးပှိုးထောငပှှုစု ဂရုစိုကနှညှး မှာ

ပှိုခငှးဧရိယာ တဈစတုရနှး မီတာလငှှ စပါးမှိုးစေ့ ၇၅ ဂရမနှှုနှး အသုံးပှု ပှိုးထောငရှနှ၊ (ပှိုးပါးကှဲ စနဈဖှင့ှ ပှိုးထောငှ ရနဖှှဈပါသညှ

ပှိုးခငှး တဈဧကလငှှ သဘာဝမှသှဇော (နှားခှေးဆှေး) (၃) တနနှှုနှး ထည့သှှငှး အသုံးပှုရနှ

ပှိုးခငှး တဈဧကလငှှ ယူရီးယား ဓာတမှှသှဇော (၁၃၀)ပေါငှ၊ တီစူပါ(၆၇)ပေါငှ၊ ဇီဖါ(၂၀)ပေါငနှှုနှး ထည့သှှငှး အသုံးပှုရနှ

ပေါငှးမှကှ ကငှးစငရှေးဆောငရှှကရှနတှို့ ဖှဈပါသညှ။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *