ပျိုးခင်းမလို စပါးပျိုးထောင် နည်းသစ်

ရကှေီးရလှေှမှးေ ဒသ၌ စိုကပှှီး စပါးခငှးေ ရနဈမှုပပှကှစှီးပါက စပါးအခှိနမှှီ ပနလှညစှိုကပှှိုးရေး အတှကှ ပှိုးအမှနှ လိုအပမှညဖှှဈပါသညှ။ ပှိုးထောငှ နညှးသဈဖှင့ှေ အာကပှါအတိုငှး ပှိုးထောငရှနဖှှဈပါသညှ။

ပျိုးထောင်ရန် ပျိုးခင်းလယ်မြေလည်းရေနစ်မြုပ်ဆဲဖြစ်မည်။ အိမ် (သို့မဟုတ်) လယ်တဲဝန်းကျင်ရှိ ကုန်းမြင့်မြေသည် ပျိုးထောင်ရန် နေရာဖြစ်ပါသည်။

မြေသားပေါ်တွင် ပလပ်စတစ်စ (သို့မဟုတ်) ငှက်ပျောရွက်ခင်း၊ သစ်သား (သို့မဟုတ်) ဝါးခြမ်းဖြင့် တစ်ပေ၊ တစ်ပေခွဲခန့် အကန့်ငယ်များဖြစ်အောင်ဘောင်ခတ် ရပါမည်။

မြေမှုန့် ၇၀ မှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ကောင်းစွာဆွေးမြေ့နေသော မြေဆွေး ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ စပါးခွံ (သို့မဟုတ်) ဖွဲပြာ ၅ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အရောကို အကန့်ငယ်များ အတွင်းဖြည့်တင်း ရပါမည်။

ထိုနောကှ ၂၄ နာ‌ရစေိမှ၊ ၂၄ နာရီ မှိုးအုပထှားသော အညှောင့ဖှေါကှ စပါးမှိုးစေ့ မှားက မှဆေီလှှာ အရော ပေါပှါးပါးကှဲ၊ေှ မမှုန့ှ အခှောကဖှှင့ှ ခတပှါးပါးဖုံး ၊စိုစှတရှုံ ရလေောငှးကာ ပှိုးထောငရှနဖှှဈပါသညှ။

‌နောက်ရက် များတွင်ရေလောင်း၊ လိုအပ်သလိုပြုစုဂရုစိုက်ရန်လိုပါသည်။

ထို့နောက် ပျိုးသက် ၁၅ မှ ၂၀ ရက်သားတွင် ဖျာငယ်သဖွယ် ပျိုးချပ်များကို သယ်ယူကာ စိုက်ခင်းတွင် ကောက်စိုက်နို င်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤနည်းသည် လုပ်အား လိုအပ်မှုနည်းသည်။ ပျိုးပင်အမြစ်များ မထိခိုက် မပျက်စီးသည့်ပြင် အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက် နိုင်သည့် နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖျာငယ်သဖွယ် ပျိုးချပ်များကို ရရှိစေသည့် ပျိုးထောင်နည်းသစ် ဖြစ် သဖြင့် Modified Mat Nursery ဟု အသိများပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *