ပဲတီစိမြး(ဝါးခယမြ) ‌ဈေးထပပြှီး မှင့တြကလြာပါတယြ။

၅.၁၀.၂၀၂၃

မတပြဲက ဈေးပှနမြှင့တြကလြာပါတယြ။ ပဲစငြးငုံနီက ဈေးငှိမဈြေးအေးနပေါတယြ။ပဲတီစိမြး(ဝါးခယမြ) ‌ဈေးထပပြှီး မှင့တြကလြာပါတယြ။ကှကသြှနနြီ အဝငမြွားပှီး ဈေးကပွါတယြ။နှမြးမွိုးစုံဈေး အနညြးငယအြတကအြကရွှိနပေါတယြ။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ(FAQ/RC) တစ်တင်း ၈၀၆၁၀

မတ်ပဲ (Raw) တစ်တင်း ၄၁၃၀ မှ ၄၁၇၀

မတ်ပဲ(SQ/RC) တစ်တင်း ၈၉၄၅၅

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၃၁၀၃၀

ပဲတီစိမ်း တစ်ပိဿာ ၂၈၃၀ မှ ၃၆၃၀

ကုလားပဲလုံးဖြူ တစ်ပိဿာ ၄၅၈၀ မှ ၄၆၇၀

ကုလားပဲခြမ်း တစ်ပိဿာ ၅၉၀၀ မှ ၆၁၀၀

ပဲလွန်းဖြူ တစ်ပိဿာ ၂၅၈၀ မှ ၂၈၈၅

ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ၊မြင်းခြံ၊ပျော်ဘွယ်၊ပခုက္ကူ) တစ်ပိဿာ ၂၁၅၀ မှ ၃၀၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) တစ်ပိဿာ ၇၁၀၀ မှ ၇၂၀၀

ထန်းလျက် တစ်ပိဿာ ၃၆၀၀ မှ ၅၈၀၀

ငရုတ်(ဆင်ဖြူကျွန်း) တစ်ပိဿာ ၁၄၀၀၀၀ မှ ၁၆၀၀၀

ငရုတ် (ပန်းဲရဲ) တစ်ပိဿာ ၇၀၀၀ မှ ၉၀၀၀

ငရုတ်အိမ်မဲ တစ်ပိဿာ ၆၀၀၀ မှ ၇၀၀၀

မန္တလေးဈေးကွက်

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၂၈၀၀၀၀ မှ ၃၅၀၀၀၀

နှမ်းဖြူ တစ်အိတ် ၃၄၅၀၀၀ မှ ၃၆၀၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) တစ်အိတ် ၃၆၅၀၀၀ မှ ၃၇၀၀၀၀

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၂၇၅၀၀၀ မှ ၂၈၀၀၀၀

နှမ်းနီ တစ်အိတ် ၃၀၅၀၀၀ မှ ၃၁၀၀၀၀

ပန်းနှမ်း တစ်အိတ် ၁၉၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀၀

ဂျုံ(မျိုးစုံ) တစ်အိတ် ၁၇၀၀၀၀ မှ ၂၀၅၀၀၀

စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၅၁၅၀၀

ပဲပုတ်(ရှမ်း) တစ်အိတ် ၁၇၀၀၀၀ မှ ၁၈၂၀၀၀

ပဲတီစိမ်း(အညာ) တစ်အိတ် ၁၅၅၀၀၀ မှ ၁၇၃၀၀၀

တောင်သူဦးကြီးများ စီးပွားတိုးတက်ပါစေရှင်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *