ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် ငါး တွဲဖက်စိုက်ပျိုးနည်း (ရုပ်သံ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *